Література

1.     Бойчик І.В.Економіка підприємства: [навч. посіб] / Бойчик І.М. - [2-е вид., доповн. І переробл.]. – К.: Атіка, 2006. -528 с.

2.     Ведерніков М.Д., Чернушкіна О.О. Нормування праці. Навчальний  посібник. – К.: Львів «Новий світ - 2000», 2011. – 372 с.

3.     Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: [підручник] / Грішнова О.А. - [3-є вид., виправ. і доп.]. – К.: Тов-во «Знання», КОО, 2007. – 559 с.

4.     Данюк В.М. Нормування праці. Збірник завдань і вправ: [навч. посіб.] / В.М. Данюк, Г.О. Райковська; за заг. ред.. В.М. Данюка. – К.: КНЕУ, 2006. – 268 с.

5.     Данюк В.М. Організація праці менеджера: [навч. посіб.] / Данюк В.М. – К.: КНЕУ, 2006. – 276 с.

6.     Економіка підприємства: [підручник / за ред. А.В. Шегди]. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

7.     Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник / О.І. Кулинич/ Р.О\ Кулинич. - [4-е вид., переробл. і доповн.]. – К.: Знання, 2009. -311 с.

8.     національний класифікатор україни: Класифікатор професій ДК 003:2005. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.      

9.     Організація праці: навч. посіб. / [В.М. Данюк, А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова та ін.]; за заг. ред. В.М. Данюка. – К.: КНЕУ, 2009. – 332 с.

10. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях: [учебник] / Генкин Б.М. - [5-е изд., изм. и доп.]. – М.: Норма, 2008. – 480 с.